بازدید قائم مقام ریاست سازمان حفاظت  محیط زیست کشور آلمان به اتقاق

هیئت همراه و مسئولین هم تراز ایرانی آن ها از موزه فقه و زندگی