نماینده خبرگزاری شین یو آ در چین ، یکشنبه مورخ۱۲/۶/۹۶ از موزه فقه و زندگی بازدید بعمل آورده و ایجاد چنین موزه ای را به لحاظ تخصصی در کشور چین لازم و ضروری مطرح کرد.

 

 

 

IMG_0001